ธุรกิจประกันภัยบูรณาการ บังคับใช้ประกาศใหม่ การประวิงการจ่ายค่าสินไหมฯ คปภ.บุกหาแนวร่วม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตาม “ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัย”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยประชุมผ่านจอภาพ (ระบบ Microsoft Teams) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ภาคธุรกิจหรือบริษัทประกันภัย สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

รวมทั้งเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้รับทราบข้อกำหนดตามประกาศฯ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่นี้

รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนได้ซักถามข้อสงสัยในทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไปในแนวทางเดียวกัน

อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย และประชาชน ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า สำนักงาน คปภ. ได้ลงนามในประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และของบริษัทประกันชีวิต เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับ มีผลถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป ดังนั้นในปัจจุบันจึงถือว่าต้องใช้ประกาศทั้ง 2 ฉบับ เป็นหลักในการปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย

สำหรับไฮไลท์ที่สำคัญที่ถูกแก้ไขในประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ มี 5 หลักการ คือ

  • หลักการแรก การตัดเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกับบทบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
  • หลักการที่ 2 การเพิ่มวิธีในการแจ้งผลการพิจารณา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือไปจากที่ประกาศเดิมกำหนดให้ต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือเท่านั้น
  • หลักการที่ 3 การเริ่มต้นนับระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  • หลักการที่ 4 การกำหนดระยะเวลาให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน หากบริษัทไม่มีการเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลงในเว็บไซต์ของบริษัท
  • และหลักการที่ 5 การแก้ไขหลักเกณฑ์ในการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่บริษัทสงสัยว่าผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย เรียกร้องเงินหรือค่าสินไหมทดแทนโดยไม่สุจริต

“เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่าง ๆ หลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. จะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เพื่อมิให้เกิดข้อขัดข้องในการบังคับใช้ประกาศและเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย อย่างถูกต้อง

และเป็นธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนต่อระบบประกันภัยและระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้