(ตัวแทนประกันวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ NA

(ตัวแทนประกันวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ NA

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ใบอนุญาต 1 ปี (NA 0)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (NA 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (NA 2)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปีครั้งแรก (NA 3)

 เอกสารประชาสัมพันธ์

 แนะนำหลักสูตร

 ใบสมัคร และตารางอบรม

แบ่งปันบทความนี้