ด่วน! คปภ. ผ่อนผันการอบรมต่อบัตรฯที่หมดอายุ ได้ถึงเพียง 30 ก.ย. 65 นี้ เท่านั้น

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ขอแจ้งข้อมูลกำหนดหมดระยะเวลาการขยายอายุใบอนุญาตกรณีหมดอายุในการอบรมขอต่อใบอนุญาต เนื่องจากการประกาศการสิ้นสุดระยะเวลาขยายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของทางสำนักงานคปภ. ให้การสิ้นสุดตามประกาศของรัฐบาล

ซึ่ง ณ ขณะนี้มีการประกาศจากทางรัฐบาล ตามประกาศ/คำสั่ง “คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๑๔/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘)” ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 โดยระบุขยายระยะเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม มีผล วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ดังนั้นภายใน 30 กันยายน 2565 นี้

กรณีใบอนุญาตหมดอายุปี 2564-2565

สามารถทำการอบรมและขอต่ออายุฯพร้อมแนบจดหมายชี้แจงผลกระทบ Covid-19 ได้ภายใน 15 วันหลังจากอบรมเสร็จ

กรณีบัตรขาดก่อน ปี 2564 (ปี 63 เป็นต้นไป)

  • ถ้าผลสอบเกิน 2 ปี จะต้องสอบใหม่
  • ถ้าผลสอบเกินไม่เกิน 2 ปี สามารถอบรม “หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ” ได้เลย

***ทั้งนี้โปรดตรวจสอบสถานะใบอนุญาตกับสำนักงานคปภ.ก่อนสมัครอบรมทุกครั้งเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง***

หลังจาก 30 กันยายน 2565 นี้

  • จะต้องอบรมและยื่นเอกสารต่ออายุก่อนบัตรหมดอายุ ตามระเบียบเดิม
  • ถ้าบัตรหมดอายุแล้วจะต้องอบรมขอรับบัตรใหม่ แต่ถ้าผลสอบเกิน 2 ปีจะต้องสอบใหม่

-ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 65-

#ตัวแทนประกัน #สอบนายหน้า #ต่อบัตรตัวแทน #ต่อใบอนุญาตนายหน้า #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #สอบผ่านนายหน้า #คปภ

แบ่งปันบทความนี้