ความซื่อสัตย์กับการประกันภัย

(เรื่องโดย อาจารย์วิรัตน์ เหลืองอร่าม)

หนึ่งในหลายเรื่องสำคัญ….

เรื่องของประกัน ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย มีองค์ประกอบมากมาย ซึ่งผู้คน องค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องถือปฎิบัติ องค์ประกอบเหล่านั้น มีทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เรื่องของจรรยาบรรณ เรื่องของหลักการพื้นฐาน หลายเรื่องหลายแนวปฎิบัติ แม้นกฎหมายไม่บังคับ ผู้เกี่ยวข้องก็ต้องมี ต้องยึดถือปฏิบัติ “ความซื่อสัตย์” เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องกับการประกันภัยจะต้องพึงมีและพึงปฏิบัติแม้นว่าจะไม่มีกฎหมายฉบับใดบังคับไว้

“ความซื่อสัตย์” คงไม่ต้องอธิบาย หรือบ่งบอกความหมาย ผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัย คนกลาง หรือที่เราคุ้นชินกัน ในนาม “ตัวแทน – นายหน้า” เชื่อแน่ว่า ทุกฝ่ายตระหนักรู้กันอย่างดี “ความซื่อสัตย์” เป็นเหมือนตราสัญญาลักษณ์ ที่จะต้องประทับลงไปในทุกขั้นตอนของการทำธุรกรรมประกันภัย เพราะการประกันภัย เป็นธุรกรรมที่ต้องดำเนินอยู่ภายใต้”หลักสุจริตอย่างยิ่ง” บริษัทผู้รับประกันภัยอาจไม่เคยพบกับลูกค้า ตัวแทน-นายหน้า ที่องค์กรให้บริการอยู่เลย ตัวแทน-นายหน้า อาจจะไม่เคยได้พบหน้าลูกค้าเช่นเดียวกัน เพราะลูกค้ามากมาย ตัวแทน-นายหน้า ได้มาจากการแนะนำ การบอกต่อ เพราะลูกค้าเหล่านั้นได้ใช้ความเชื่อมั่นในงานบริการที่ได้ยินได้ฟัง เป็นเครื่องตัดสินใจ ในการมอบทรัพย์สิน ให้ท่านตัวแทน-นายหน้า ได้ดูแลเรื่องประกันภัย ที่สำคัญ “การให้บริการที่ตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์” ย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมการขายที่ทรงประสิทธิภาพในทุกยุคทุกสมัย และจะคงอยู่กับผู้คนที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจประกันภัยต่อไปตราบนาน…..

#หลักสูตรวิชาชีพจรรยาบรรณสำหรับนักประกันภัย #วิชาความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อครั้งที่4

แบ่งปันบทความนี้