คปภ.พร้อมรูปแบบใหม่

คปภ.พร้อมรูปแบบใหม่ กรมธรรม์ประกันภัยตรวจสอบความคุ้มครอง​ ได้ทันที

แหล่งข่าวล่าสุด ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวว่า เปิดเผยว่า สำนักงานได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม หรือ Non-hologram โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2566

จากเดิมเมื่อซื้อประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. จะได้รับหลักฐานที่สำคัญ คือ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ที่ระบุข้อมูลผู้เอาประกันภัย ข้อมูลรถ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดความคุ้มครอง ข้อมูลบริษัทประกันภัย และตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยที่เสนอขาย

ปัจจุบันตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. มี 3 รูปแบบ คือ

  1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีแถบโฮโลแกรม หรือ Hologram
  2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. แบบ PVR-Slip เพื่อใช้ในการออกกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับรถจักรยานยนต์ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  3. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม (Non-hologram)

สำหรับการเสนอขาย ณ สถานที่จัดจำหน่ายที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น อาทิ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งการกำหนดให้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ต้องมีแถบโฮโลแกรมสืบเนื่องมาจากจะช่วยป้องกันการปลอมแปลงตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน สำนักงาน คปภ. ได้จัดให้มีระบบฐานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security) และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดให้บริษัทรายงานข้อมูลการรับประกันภัยทันทีที่รับประกันภัย ซึ่งขณะนี้บริษัทได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวเข้าฐานข้อมูล CMIS แล้ว จึงส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับประโยชน์สูงสุด

เช่น โรงพยาบาล สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถได้ทันท่วงที อีกทั้ง ได้เชื่อมโยงระบบดังกล่าวกับกรมการขนส่งทางบกผ่าน Web Service ด้วยช่องทาง Leased Line ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีการเข้ารหัสข้อมูลทำให้มีความปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และครบวงจร

อย่างไรก็ตามการเพิ่มตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รูปแบบใหม่ โดยไม่มีแถบโฮโลแกรม นั้นจะช่วยให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ที่บริษัทออกให้เป็นฉบับจริง และสามารถตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. หลังซื้อประกันภัยได้แบบ Realtime

ตลอดจนช่วยลดต้นทุนของการออกกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ให้แก่ภาคธุรกิจประกันภัย โดยการลดต้นทุนดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาพิจารณาปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. ในอนาคต ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้