คณะกรรมการ

คณะกรรมการ 1

คุณสุจินต์ หวั่งหลี

 ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ 2

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการ 3

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์

กรรมการ
คณะกรรมการ 4

คุณนพดล สันติภากรณ์

กรรมการ
คณะกรรมการ 5

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ รจิตรังสรรค์

กรรมการ
คณะกรรมการ 6

คุณอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการ 7

คุณสาระ ล่ำซำ

กรรมการ
คณะกรรมการ 8

คุณอานนท์ วังวสุ

กรรมการ
คณะกรรมการ 9

คุณจลีพร โกลากุล

กรรมการ
คณะกรรมการ 10

คุณบังอร  จิระวรสุข

กรรมการ
คณะกรรมการ 11

คุณมนตรี วงศ์ท่าเรือ

กรรมการ
คณะกรรมการ 12

คุณทัตเทพ สุจิตจร

กรรมการและผู้อำนวยการ