คณะกรรมการ

คณะกรรมการ 1

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ รจิตรังสรรค์

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ 2

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการ 3

คุณอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการ 4

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์

กรรมการ
คณะกรรมการ 5

คุณนพดล สันติภากรณ์

กรรมการ
คณะกรรมการ 6

คุณสาระ ล่ำซำ

กรรมการ
คณะกรรมการ 7

คุณอานนท์ วังวสุ

กรรมการ
คณะกรรมการ 8

คุณจลีพร โกลากุล

กรรมการ
คณะกรรมการ 9

คุณบังอร  จิระวรสุข

กรรมการ
คณะกรรมการ 10

คุณมนตรี วงศ์ท่าเรือ

กรรมการ
12131503158462

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการ
คณะกรรมการ 11

คุณทัตเทพ สุจิตจร

กรรมการและผู้อำนวยการ