คณะกรรมการ

Untitled design

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ รจิตรังสรรค์

ประธานกรรมการ
Untitled design (1)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการ 1

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์

กรรมการ
คณะกรรมการ 2

คุณนพดล สันติภากรณ์

กรรมการ
คณะกรรมการ 3

คุณสาระ ล่ำซำ

กรรมการ
คณะกรรมการ 4

คุณอานนท์ วังวสุ

กรรมการ
คณะกรรมการ 5

คุณจลีพร โกลากุล

กรรมการ
คณะกรรมการ 6

คุณบังอร  จิระวรสุข

กรรมการ
คุณวาสิต ล่ำซำ

คุณวาสิต ล่ำซำ

กรรมการ
12131503158462

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการ
คณะกรรมการ 7

คุณกิตติ ปิณฑวิรุจน์

กรรมการ
Untitled design (2)

คุณทัตเทพ สุจิตจร

กรรมการและผู้อำนวยการ