คณะกรรมการ

Untitled design

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ รจิตรังสรรค์

ประธานกรรมการ
Untitled design (1)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการ 1

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์

กรรมการ
คณะกรรมการ 2

คุณสาระ ล่ำซำ

กรรมการ
คณะกรรมการ 3

คุณอานนท์ วังวสุ

กรรมการ
คณะกรรมการ 4

คุณบังอร  จิระวรสุข

กรรมการ
คณะกรรมการ 5

คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์

กรรมการ
12131503158462

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการ
คณะกรรมการ 6

คุณกิตติ ปิณฑวิรุจน์

กรรมการ
คุณ ปิติพงศ์ พิศาลบุตร

คุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร

กรรมการ
ดร.ธัชพล โปษยานนท์

ดร.ธัชพล โปษยานนท์

กรรมการ
คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ (1)

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ

กรรมการและผู้อำนวยการ