คณะกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ รจิตรังสรรค์

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ รจิตรังสรรค์

ประธานกรรมการ
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์

กรรมการ
คุณสาระ ล่ำซำ

คุณสาระ ล่ำซำ

กรรมการ
คุณอานนท์ วังวสุ

 คุณอานนท์ วังวสุ

กรรมการ

ดร. สมพร สืบถวิลกุล

กรรมการ
คุณบังอร จิระวรสุข

คุณบังอร  จิระวรสุข

กรรมการ

คุณปัญญ์ รอดลอยทุกข์

กรรมการ
คุณกิตติ ปิณฑวิรุจน์

คุณกิตติ ปิณฑวิรุจน์

กรรมการ

ดร.ธัชพล โปษยานนท์

กรรมการ
12131503158462.png

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการ
คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ

กรรมการและผู้อำนวยการ