คณะกรรมการ

Untitled-design.png

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ รจิตรังสรรค์

ประธานกรรมการ
Untitled-design-1-1.png

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์

กรรมการ

คุณสาระ ล่ำซำ

กรรมการ

ดร. สมพร สืบถวิลกุล

กรรมการ

คุณบังอร  จิระวรสุข

กรรมการ
คุณปัญญ์ รอดลอยทุกข์

คุณปัญญ์ รอดลอยทุกข์

กรรมการ
12131503158462.png

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการ

คุณกิตติ ปิณฑวิรุจน์

กรรมการ

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ

กรรมการ

ดร.ธัชพล โปษยานนท์

กรรมการ
คุณอุทัยวรรณ-ชุมตันติ-1.png

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ

กรรมการและผู้อำนวยการ