ขอรับ-ติว-สอบนายหน้าประกันภัย

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเป็นนายหน้าประกันภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. อบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย​ 10 ชั่วโมง

 2. ติวสอบเข้มข้น

 3. สอบนายหน้าประกันภัย​

ทั้งหมดจบภายใน 2 วัน ที่ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) กรุงเทพฯ

1 เลือก เมนูสมัคร / ขอรับ-ติว และสอบนายหน้าฯ / รอบ
2 รับ E-mail ยืนยันการสมัครสอบทาง E-mail ที่กรอกสมัครไว้ (ได้รับทันทีหลังชำระเงินเรียบร้อย กรณีไม่ได้กรุณาติดต่อทางสถาบันฯ)
3 ลงทะเบียนสมาชิก สำนักงาน คปภ. (เฉพาะผู้ที่สมัครสอบใบอนุญาตฯ)
4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและสอบ
5 อ่านระเบียบการเข้าสอบ เพื่อเตรียมความพร้อม
6 มาเข้าอบรม และ ติว วันแรก
7 มาเข้ารับอบรม(ต่อ) วันที่สอง และ เข้าสอบ ช่วงบ่าย
8 ตรวจผลการสอบ (หลังจากสอบเสร็จ 1-2 สัปดาห์)
9 เมื่อผลสอบเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถทำเรื่องขอรับใบอนุญาตได้ที่ระบบ E-Licensing ของสำนักงาน คปภ.
 1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
 2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ พร้อมลงลายมือชื่อในทะเบียนผู้เข้าสอบด้วยตนเอง และวางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
 3. ห้ามวางสมุด ตำรา เอกสารอื่นใด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์ใดๆ  เข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วางไว้ในสถานที่ที่ผู้ควบคุมการสอบอนุญาต
 4. ผู้ที่มาหลังจากเวลา 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 5. ไม่สามารถออกจากที่นั่งสอบในระหว่างการสอบได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นอย่างยิ่ง และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบเท่านั้น
 6. หากสอบเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้สามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาสอบผ่านไป 20 นาทีแล้วเท่านั้น
 7. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริต หรือส่อทุจริตในการสอบ
 8. ห้ามพูดคุย ปรึกษาหารือ ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนผู้อื่นใดในห้องสอบ
*ผลสอบจะประกาศให้ทราบทันทีหลังจากส่งข้อสอบ และสามารถเช็คผลสอบในระบบคปภ.ได้หลังจากสอบผ่านประมาณ​ 1-2 สัปดาห์

คำถามที่พบบ่อย

ดูประกาศกำหนด วัน เวลา และ สถานที่ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ :

 • ทางอีเมล ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันทันทีหลังชำระเงิน หากไม่พบอีเมลแนะนำตรวจสอบในอีเมลขยะ/SPAM
 • ทางหน้าเว็บ https://app.tiins.com/ หลังจากกรอกอีเมลและรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ เลือก “รายการอบรมที่ลงทะเบียน” เลือกหลักสูตร “ขอรับ-ติว และสอบนายหน้าฯ” เพื่อดูรายละเอียด
 • ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ได้หน้าเว็บนี้ ที่ปุ่ม “รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและสอบ” ก่อนวันสอบประมาณ 10 วัน

ระบบการสอบจะประมวลผลทันทีที่ผู้สมัครสอบคลิกส่งข้อสอบ และแจ้งคะแนนการสอบให้ทราบด้วยว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่าน

และสามารถตรวจผลสอบในระบบคปภ.ได้หลังสอบประมาณ 1-2 สัปดาห์ (คลิกเพื่อตรวจผลสอบ)

ค่าธรรมเนียมท่านละ 2,290 บาท (รวมvatแล้ว) ชำระเงินผ่าน QR Payment ในระบบรับสมัครเท่านั้น

เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่รวมการอบรมขอรับฯและสอบ ซึ่งมีรอบและที่นั่งจำนวนจำกัด หากไม่สามารถมาในวันที่เลือกไว้ถือว่าขาดอบรมและสอบ จะต้องสมัครใหม่เท่านั้น

การสอบกำหนดโดยประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ และระเบียบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบ ประกอบด้วย

นายหน้าประกันชีวิตนายหน้าประกันวินาศภัย
1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 10 ข้อ1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ
2. หลักการประกันชีวิต 50 ข้อ2. หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
4. พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ4. พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่าน จรรยาบรรณฯ 70% วิชาที่ 2-4 รวมกัน 60%

กรณีเข้าอบรมครบจำนวนชั่วโมงตามเกณฑ์ ผลผ่านอบรมจะมีอายุ 1 ปี สามารถสมัครสอบใหม่เพียงอย่างเดียวได้

ไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ เนื่องจากระบบรองรับเฉพาะการชำระเงินผ่าน QR Payment ในระบบรับสมัครเท่านั้น และจะต้องทำการสมัครทีละคน

สามารถสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิตได้ หากสอบผ่านและประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันชีวิต ขณะยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งคืนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เพราะกฎหมายกำหนดว่าเป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีประกันวินาศภัยก็เช่นเดียวกัน)

สามารถสอบและขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Public
In-house