ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O)

การอบรมหลักสูตรพิเศษรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ  “ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O)” จัดอบรมโดยสถาบันประกันภัยไทยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

จากความเสียหายในการดำเนินธุรกิจที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน แต่มีผู้คนจำนวนมากยังไม่ทราบหรือมีความเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่ของ “การประกันภัยสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O)” ที่สามารถปกป้องผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทในการรับผิดทางกฎหมายและการเงิน จากความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น ต่อบุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่บริษัทฯ เองก็ตาม ด้วยเหตุนี้ สถาบันประกันภัยไทย (TII) ในฐานะองค์กรที่พัฒนาความรู้ด้านประกันภัยแก่ภาคธุรกิจ จึงได้จัดอบรมในหัวข้อ“ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O)” โดยเรียนเชิญอาจารย์ ธนัชชา วงษ์เจริญสิน ผู้บริหารจากบริษัทประกันภัยซึ่งมีประสบการณ์ด้านการประกันภัยชนิดนี้ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และอธิบายความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีองค์กร หน่วยงานชั้นนำในภาคการประกันภัยและองค์กรธุรกิจต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

แบ่งปันบทความนี้