การบริหารความเสี่ยงทางการเงินในวิถีชีวิต “ความปกติใหม่” (New Normal)

(เรื่องโดย อาจารย์วิทยา อบโอ)

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สงครามการค้า ภัยธรรมชาติ มลพิษทางอากาศ และล่าสุดกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่ รวมถึงภาคครัวเรือนและชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น สอดรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุควิถีชีวิต “ความปกติใหม่” (New Normal) ซึ่งจากเดิมที่เคยเดินทางออกนอกบ้านเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็เป็นการสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ การเริ่มใช้เทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น รวมไปถึงการทำงานที่บ้าน (Work from Home) การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ การอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

สังคมยุควิถีชีวิต “ความปกติใหม่” (New Normal) ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือนในทุกๆด้าน โดยเฉพาะความเสี่ยงทางด้านการเงินของครัวเรือน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกในครัวเรือนต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญของความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงแนวทางการวางแผนเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคจากสถานการณ์ดังกล่าวได้

การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของครัวเรือน วิธีหนึ่งที่น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับการจัดการความเสี่ยงครัวเรือนในสังคมยุควิถีชีวิต “ความปกติใหม่” (New Normal) เพื่อให้ฐานะการเงินของครัวเรือนเกิดความมั่นคง สมาชิกทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสภาวะความปกติใหม่ได้นั่นคือการประกันภัย

#ความปกติใหม่ #NewNormal #การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน #โควิด19

 

แบ่งปันบทความนี้