T.I.I. Forum #1 1

T.I.I. Forum #1

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาในหัวข้อ Evolution HR Technology Trend
ให้กับฝ่ายบุคคลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
งานจัดที่ M Academy เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2019