fbpx

Activities

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์อีกครั้ง

The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA) หารือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)

TII Senior Associate CIP

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ประกาศนียบัตรขั้นปลาย (Senior Associate CIP)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI

สอบประกัน 3 จังหวัด

สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัยใน 3 จังหวัดภูมิภาค

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ให้ดำเนินการจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย

ANZIIF-THAI ให้แก่บุคคลากรสำนักงานคปภ.

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่บุคคลากรสำนักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่ คุณนัฏพร กีชานนท์ บุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการ (คปภ.)

มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงาน บมจ. วิริยะประกันภัย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สถาบัน LIMRA LOMA

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับ Mr. Darren Thompson และ คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์จากสถาบัน LIMRA LOMA ร่วมหารือแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถ และพัฒนาหลักสูตร LOMA

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ทำการต้อนรับ Mr. Darren Thompson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียใต้ และ คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์ กรรมการผู้จัดการจากสถาบัน LIMRA LOMA

ต้อนรับคุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการใหม่ของสถาบันประกันภัยไทย

ต้อนรับคุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการใหม่ของสถาบันประกันภัยไทย

นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) และคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ รองผู้อำนวยการฯ ได้เข้าพบและให้การต้อนรับนายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการท่านใหม่ของสถาบันฯ

สถาบันประกันภัยไทยจัดหลักสูตรติว+สอบนายหน้าฯ ปี 2565

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ได้เริ่มจัดสอบนายหน้าฯตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ซึ่งมาพร้อมกับวิดีโอติวสอบที่รวบรวมแนวข้อสอบ โดยสามารถเข้าดูวิดิโอได้เป็นเวลา 10 วัน ก่อนถึงวันสอบ

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 30 ปี พ.ศ. 2564

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 30 ปี พ.ศ. 2564 ออนไลน์เป็นครั้งแรก

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์อีกครั้ง

The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA) หารือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)

TII Senior Associate CIP

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ประกาศนียบัตรขั้นปลาย (Senior Associate CIP)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI

สอบประกัน 3 จังหวัด

สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัยใน 3 จังหวัดภูมิภาค

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ให้ดำเนินการจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย

ANZIIF-THAI ให้แก่บุคคลากรสำนักงานคปภ.

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่บุคคลากรสำนักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่ คุณนัฏพร กีชานนท์ บุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการ (คปภ.)

มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงาน บมจ. วิริยะประกันภัย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สถาบัน LIMRA LOMA

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับ Mr. Darren Thompson และ คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์จากสถาบัน LIMRA LOMA ร่วมหารือแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถ และพัฒนาหลักสูตร LOMA

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ทำการต้อนรับ Mr. Darren Thompson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียใต้ และ คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์ กรรมการผู้จัดการจากสถาบัน LIMRA LOMA

ต้อนรับคุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการใหม่ของสถาบันประกันภัยไทย

ต้อนรับคุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการใหม่ของสถาบันประกันภัยไทย

นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) และคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ รองผู้อำนวยการฯ ได้เข้าพบและให้การต้อนรับนายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการท่านใหม่ของสถาบันฯ

สถาบันประกันภัยไทยจัดหลักสูตรติว+สอบนายหน้าฯ ปี 2565

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) ได้เริ่มจัดสอบนายหน้าฯตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ซึ่งมาพร้อมกับวิดีโอติวสอบที่รวบรวมแนวข้อสอบ โดยสามารถเข้าดูวิดิโอได้เป็นเวลา 10 วัน ก่อนถึงวันสอบ

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 30 ปี พ.ศ. 2564

สถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 30 ปี พ.ศ. 2564 ออนไลน์เป็นครั้งแรก

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ Cookies ตั้งค่า เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม กด ยืนยัน เพื่อยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Functionality Cookies

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • Performance Cookies

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • Advertising Cookies

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึกการตั้งค่า