fbpx

Activities

TII Roadshow ครั้งที่ 1

TII Roadshow ครั้งที่ 1 จ.ภูเก็ต

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมงาน จัดงาน “TII Road Show ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีราภรณ์ นกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ. จังหวัดภูเก็ต

Asean Young Insurance Manager (AYIM)

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับ Singapore College of Insurance (SCI) ในการจัดการอบรมหลักสูตร Asean Young Insurance Manager (AYIM) ครั้งที่ 13

ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมหลักสูตร Asean Young Insurance Manager (AYIM) ครั้งที่ 13 ในประเทศไทย โดยมีผู้สมัคร 66 ท่านจากประเทศสมาชิกอาเซียน

Thailand Insurance Institute (TII)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าแนะนำผู้บริหารท่านใหม่ คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ให้กับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคปภ.

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นสถาบันเพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท แก่บุคลากรประกันภัย

โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

สถาบันประกันภัยไทยร่วมจัดทำหมวกนิรภัยมอบให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อยากให้เกิดความปลอดภัย ในเด็กนักเรียนจากการใช้จักยานยนต์เป็นพาหนะ ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัทประกันวินาศภัย 7 บริษัทและสถาบันประกันภัยไทย

ประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31

สถาบันประกันภัยไทยมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัย

ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบรางวัล Hall of Fame ให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรด A 5 วิชา หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย ประจำปี 2565

สืบเนื่องจากที่ สถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ) จัดกิจกรรม โครงการ Hall of Fame รางวัลเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรด A 5 วิชา

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์อีกครั้ง

The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA) หารือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)

TII Senior Associate CIP

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ประกาศนียบัตรขั้นปลาย (Senior Associate CIP)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI

สอบประกัน 3 จังหวัด

สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัยใน 3 จังหวัดภูมิภาค

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ให้ดำเนินการจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย

TII Roadshow ครั้งที่ 1

TII Roadshow ครั้งที่ 1 จ.ภูเก็ต

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมงาน จัดงาน “TII Road Show ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีราภรณ์ นกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ. จังหวัดภูเก็ต

Asean Young Insurance Manager (AYIM)

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับ Singapore College of Insurance (SCI) ในการจัดการอบรมหลักสูตร Asean Young Insurance Manager (AYIM) ครั้งที่ 13

ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมหลักสูตร Asean Young Insurance Manager (AYIM) ครั้งที่ 13 ในประเทศไทย โดยมีผู้สมัคร 66 ท่านจากประเทศสมาชิกอาเซียน

Thailand Insurance Institute (TII)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าแนะนำผู้บริหารท่านใหม่ คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ให้กับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคปภ.

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นสถาบันเพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท แก่บุคลากรประกันภัย

โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

สถาบันประกันภัยไทยร่วมจัดทำหมวกนิรภัยมอบให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อยากให้เกิดความปลอดภัย ในเด็กนักเรียนจากการใช้จักยานยนต์เป็นพาหนะ ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัทประกันวินาศภัย 7 บริษัทและสถาบันประกันภัยไทย

ประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31

สถาบันประกันภัยไทยมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัย

ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบรางวัล Hall of Fame ให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรด A 5 วิชา หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย ประจำปี 2565

สืบเนื่องจากที่ สถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ) จัดกิจกรรม โครงการ Hall of Fame รางวัลเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรด A 5 วิชา

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์อีกครั้ง

The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA) หารือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจาก สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)

TII Senior Associate CIP

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ประกาศนียบัตรขั้นปลาย (Senior Associate CIP)

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI

สอบประกัน 3 จังหวัด

สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัยใน 3 จังหวัดภูมิภาค

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ให้ดำเนินการจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ Cookies ตั้งค่า เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม กด ยืนยัน เพื่อยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Functionality Cookies

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • Performance Cookies

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • Advertising Cookies

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึกการตั้งค่า