สถาบันประกันภัยไทยจัดติวสอบและสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย ให้กับ บจ. กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (KGIB) 1

สถาบันประกันภัยไทยจัดติวสอบและสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย ให้กับ บจ. กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (KGIB)

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดติวสอบและจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย โดยสถาบันฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการติวสอบ/สอบทั้งสิ้น 43 ท่าน จากบริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (KGIB) โดยการติวสอบ/สอบในครั้งนี้ สถาบันประกันภัยไทย ได้รับเกียรติจากอาจารย์งามตา เขมะจิโต วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ เข้าให้ความรู้ประกันวินาศภัยแก่ผู้เข้าอบรม/สอบทุกท่านที่สถาบันประกันภัยไทย ในวันที่ 2 มีนาคม 2566

Thailand Insurance Institute (TII) organized tutoring and exam sessions of a non-life insurance broker course for 43 employees from Krungsri General Insurance Broker co.,ltd (KGIB). In this tutoring session, TII was honored by Professor Ngamta Khemajito, TII’s qualified lecturer, to deliver non-life insurance knowledge to all examinees at Thai Insurance Institute on March 2, 2023.