ประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31

สถาบันประกันภัยไทยมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัย

ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วิริยะประกันภัย สาขาบางพลัด โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 12 ท่าน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 36 ท่าน

On August 16, 2022, Thailand Insurance Institute (TII) presented Professional Insurance Course (Non-Life) certificates (#31, Class of 2022) to employees of The Viriyah Insurance Public Company Limited, at The Viriyah Insurance, Bang Phlat Branch. A number of the course graduates are 12, with a total number of 36 of course trainees.

ประกันวินาศภัย (NL) รุ่นที่ 31