ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าพบคุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อขอคำแนะนำและหารือการจัดทำหลักสูตรด้านประกันชีวิต

ในวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ), คุณวสุวัต สุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส และ คุณพันธุ์ทิพา อรุณสิกขะพันธุ์ ที่ปรึกษา ได้เข้าพบคุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และทีมงาน เพื่อขอคำแนะนำและหารือการจัดทำหลักสูตรด้านประกันชีวิต และหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรประกันภัย ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป

On October 28, 2022, Uthaiwan Chumtanti, President of Thailand Insurance Institute (TII), together with Wasuwat Suwan, Senior Manager, and Pantipa Aroonsigaphant, executive consultant, met with Picha Siriyodhin, Executive Director of the Thai Life Assurance Association (TLAA), and his team, to discuss preparation of further life insurance courses and other courses that are beneficial to insurance personnel. Together, the two organizations will keep each module up with the trend and advance its quality to a higher level.