นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย 1

นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

เมื่อวันที่ 27 มการาคม 2566 คุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และหารือการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster) เพื่อส่งเสริมบุคคลากรในธุรกิจ

On January 27, 2023, Mr.Rachen Daoruang, President of Thai General Loss Adjusting Trade Association, paid a New Year 2023 visit to Ms.Uthaiwan Chumtanti, President of Thailand Insurance Institute (TII). During the visit, the project of organizing training courses for future Loss Adjusters has been discussed, with aims to support Loss Adjusting personnel and promote the industry.