บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั้นแนลแอสชัวรันซ์ จำกัด (ประกันวินาศภัย) 1

บริษัท อเมริกันอินเตอร์เเนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
181 อาคารเอไอทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500.
โทรศัพท์ 0-2634-8888, โทรสาร 0-2236-6452
American International Assurance Co., Ltd.
181 AI Tower, Surawong Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2634-8888, Fax. 0-2236-6452
http://www.aia.co.th