บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
160 อาคาร ไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2630-9055 , 0-2630-9111, แฟกซ์ 0-2237-4621, 0-2237-4624 สายด่วน 1352

http://www.tsi.co.th/