บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
364/30 ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ 10400.
โทรศัพท์ 0-2246-7650-99, โทรสาร 0-2248-5391
Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited.
364/30 Sri Ayudhaya Road, Phayathai, Bangkok 10400.
Tel. 0-2246-7650-99, Fax. 0-2248-5391

http://www.manulife.co.th