บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด 1

บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11-12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2615-6800, โทรสาร 0-2675-3818
Ace Life Assurance Co., Ltd.
130-132 Sindhorn Building, Tower I, 11th-12th Floor
Wireless Road, Lumpini Pathumwan Bangkok 10330
Tel. 0-2675-3800, Fax. 0-2675-3818
http://www.acelife.co.th