บริษัท เจนเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด 1

บริษัท เจนเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด
ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330.
โทรศัพท์ 0-2685-3828, โทรสาร 0-2685-3829
Generali Life Assurance (Thailand) Co., Ltd.
16th Floor, Unit 1603-1605, CRC Tower, All Seasons Places,
87/2 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330.
Tel. 0-2685-3828, Fax. 0-2685-3829

http://www.generali.co.th