บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด 1

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-685-3828
โทรสาร 02-685-3829

http://www.generali.co.th/