บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด 1

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด
13 อาคาร น.ม.ส. 2 ชั้น 2 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300.
โทรศัพท์ 0-2669-3243-50, โทรสาร 0-2669-3252
Saha Life Insurance Co., Ltd.
13 Naw Maw Saw Bldg., 2nd Floor, Co-operative League of Thailand,
Pichai Rd., Dusit, Bangkok 10300.
Tel. 0-2669-3243-50, Fax. 0-2669-3252

http://www.sahalife.co.th