บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) 1

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่  26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2257-8000, 0-2254-8490, 0-2254-6860-6, 0-2257-8550
โทรสาร 0-2253-3701, 0-2253-4222, 0-2253-3783
E-Mail ฝ่ายสินไหมรถยนต์ [email protected]
ฝ่ายสินไหมทั่วไป [email protected]

http://www.safety.co.th/