บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
175-177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.02-233-6920-9, 02-238-4111
โทรสาร 02-237-1856, 02-236-7861
http://www.bui.co.th/