บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด 1

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด
177/1 ถ. สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500.
โทรศัพท์ 0-2634-7323-30, โทรสาร 0-2634-7331
BUI Life Insurance Co., Ltd.
177/1 Surawong Rd. Bangrak, Bangkok 10500.
Tel. 0-2634-7323-30, Fax. 0-2634-7331

http://www.builife.com