บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 63/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2248-0059, 0-2643-2900 โทรสาร : 0-2248-7850

http://www.dhipaya.co.th/