บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1

598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 7,10 ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. : 0-2651-5995
โทรสาร : 0-2650-9600

http://www.cigna.com/