52 ธนิยะ พลาซ่า ชั้น 16 ถนนสีลม
ข.สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. : 0-2231-2640 – 50
โทรสาร : 0-2231-2654

http://www.chubb.com/