บริษัท คูเนีย ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด 1

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. : 0-2670-2100
โทรสาร : 0-2670-2135-7

http://thailand.kurnia.com/