บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด 1

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2034/136, 138-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27, 32-33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310.
โทรศัพท์ 0-2723-4000, โทรสาร 0-2723-4032
Krungthai-AXA Life Assurance Co., Ltd.
2034/136, 138-143 Italthai Tower, 32-33 Floor
New Petchburi Rd., Bangkrapi Huaykwang, Bangkok 10320.
Tel. 0-2723-4000, Fax. 0-2723-4032

http://www.krungthai-axa.co.th