บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1

สำนักงานใหญ่ อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2285 8888
โทรสาร : 0 2610 2100
http://www.bangkokinsurance.com/