บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 0-2777-8888, โทรสาร. 0-2777-8899
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
23/115-121 Royal City Avenue, Rama 9 Rd., Huaykwang Bangkok 10310
Tel. 0-2777-8888, Fax. 0-2777-8899

http://www.bla.co.th