(นายหน้าประกันวินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 NB

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
    ใบอนุญาต 1 ปี (NB 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2
    ใบอนุญาต 1 ปี (NB 2)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3
    ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (NB 3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม