หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(ผู้ประเมินวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ (อายุบัตร 2 ปี)

หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(ตัวแทนประกันชีวิต) ขอรับ-ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LA

หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(นายหน้าประกันชีวิต) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LB

หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(นายหน้าประกันวินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 NB