หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 1
หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(ผู้ประเมินวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ (อายุบัตร 2 ปี)

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 2
หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(ตัวแทนประกันชีวิต) ขอรับ-ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LA

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 3
หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(นายหน้าประกันชีวิต) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LB

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 5
หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(นายหน้าประกันวินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 NB

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 5