(ผู้ประเมินวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ (อายุบัตร 2 ปี) 1
หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(ผู้ประเมินวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ (อายุบัตร 2 ปี)

(ตัวแทนประกันวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ NA 3
หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(ตัวแทนประกันชีวิต) ขอรับ-ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LA

(นายหน้าประกันชีวิต) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LB 2
หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(นายหน้าประกันชีวิต) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LB

(ตัวแทนประกันวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ NA 3
หลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ

(นายหน้าประกันวินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 NB

(ตัวแทนประกันวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ NA 3