รายละเอียดหลักสูตร
ทดลองสอบวัดความรู้ตัวแทนประกันชีวิต 1จรรยาบรรณ ชุดที่ 1
ทดลองสอบวัดความรู้ตัวแทนประกันชีวิต 1จรรยาบรรณ ชุดที่ 2
ทดลองสอบวัดความรู้ตัวแทนประกันชีวิต 1 ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1    60 ข้อ
ทดลองสอบวัดความรู้ตัวแทนประกันชีวิต 1ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2    60 ข้อ