หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤษภาคม 2562 1
การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)
วิทยากร อาจารย์ เพชรวิไล เผือกสุวรรณ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก(Business Interruption Insurance)

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤษภาคม 2562 2
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก(Business Interruption Insurance)
อาจารย์ เสงี่ยม แดงประเสริฐ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ห้องภูพระบาทสถาบันประกันภัยไทย

อบรมติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤษภาคม 2562 3
อบรมติวสอบนายหน้าประกันชีวิต


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ห้องภูพระบาทสถาบันประกันภัยไทย

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤษภาคม 2562 4
อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Insurance)

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤษภาคม 2562 5
การประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Insurance)
วิทยากร อาจารย์ วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤษภาคม 2562 6
หลักสูตร “Modern Approach For Modern Management : Biz Transformation”
วิทยากร อาจารย์ สรวุฒิ หรณพ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

ราคา 8,000 บาท