หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)
วิทยากร อาจารย์ เพชรวิไล เผือกสุวรรณ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก(Business Interruption Insurance)

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก(Business Interruption Insurance)
อาจารย์ เสงี่ยม แดงประเสริฐ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ห้องภูพระบาทสถาบันประกันภัยไทย

อบรมติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

อบรมติวสอบนายหน้าประกันชีวิต


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ห้องภูพระบาทสถาบันประกันภัยไทย

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Insurance)

การประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Insurance)
วิทยากร อาจารย์ วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

© 2019 | Thailand Insurance Institute