หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน เมษายน 2562

วันที่ 24-25 เมษายน 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน เมษายน 2562 1
การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)
วิทยากร อาจารย์ อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 29-30 เมษายน 2562

การประกันภัยการขนส่งและการเดินเรือทางทะเล (Marine Insurance)

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน เมษายน 2562 2
การประกันภัยการขนส่ง และการเดินเรือทางทะเล (Marine Insurance)
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น – บาท
บุคคลธรรมดา – บาท

วันที่ 30 เมษายน 2562

ห้องภูพระบาทสถาบันประกันภัยไทย

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน เมษายน 2562 3
อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
(Examine Non-Life Insurance Broker)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท