หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562

วันที่ 13-14 มีนาคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Property Special Clauses

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562 1
เทคนิคการใช้เงื่อนไขพิเศษสำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน
(Special Clauses of IAR)
วิทยากร อาจารย์วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 26 มีนาคม 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562 2
อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
(Examine Non-Life Insurance Broker)
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

วันที่ 26-27 มีนาคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Marine Cargo & Logistics Insurance

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562 3
การประกันภัยการขนส่งการเดินเรือทางทะเล และโลจิสติกส์
(Marine Cargo & Logistics Insurance)
วิทยากร อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 27 มีนาคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562 4
กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย พร้อมกฎหมายสำคัญอัพเดทล่าสุด
วิทยากร อาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 3,800 บาท
บุคคลธรรมดา 4,200 บาท

วันที่ 30 มีนาคม 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท

อบรมติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562 5
ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต
(Examine Life Insurance Broker)
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE