หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562

วันที่ 13-14 มีนาคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Property Special Clauses

เทคนิคการใช้เงื่อนไขพิเศษสำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน
(Special Clauses of IAR)
วิทยากร อาจารย์วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 26 มีนาคม 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
(Examine Non-Life Insurance Broker)
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

วันที่ 26-27 มีนาคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Marine Cargo & Logistics Insurance

การประกันภัยการขนส่งการเดินเรือทางทะเล และโลจิสติกส์
(Marine Cargo & Logistics Insurance)
วิทยากร อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 27 มีนาคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย พร้อมกฎหมายสำคัญอัพเดทล่าสุด
วิทยากร อาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 3,800 บาท
บุคคลธรรมดา 4,200 บาท

วันที่ 30 มีนาคม 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท

อบรมติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต
(Examine Life Insurance Broker)
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

© 2019 | Thailand Insurance Institute