หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท

อบรมติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต
(Examine Life Insurance Broker)
วิทยากร อาจารย์ สุทิน เกษมสุข

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Basic of Reinsurance

การประกันภัยต่อเบื้องต้น
(Basic of Reinsurance)
วิทยากร อาจารย์ ดวงดาว วิจักขณ์จารุ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Analysis of the causes of car accidents in the workshop : ACA

การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ในเชิงปฏิบัติการ
(Analysis of the causes of car accidents in the workshop : ACA)
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 3,800 บาท
บุคคลธรรมดา 4,200 บาท

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
(Examine Non-Life Insurance Broker)
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Principle of Non-Life Insurance

หลักการประกันวินาศภัยเบื้องต้น
(Principle of Non-Life Insurance)
วิทยากร อาจารย์ ทัตเทพ สุจิตจร

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

© 2019 | Thailand Insurance Institute