รายละเอียดหลักสูตร

สถาบันประกันภัยไทย เปิดโอกาสให้บุคลากรของธุรกิจประกันภัย อาทิ ตัวแทน นายหน้า ผู้สำรวจ ผู้ประเมิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับการรับรองจากกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานประกันภัย สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร“วิชาชีพการประกันวินาศภัย” เพื่อขอรับ “ประกาศนียบัตร” (Diploma in Non-life Insurance)

นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาบังคับรวม 3 วิชา ดังกล่าวฯ จะต้องส่งใบสมัคร พร้อมการรับรองคุณวุฒิจากกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานประกันภัย ตามระเบียบของสถาบันฯ และเมื่อได้รับการพิจารณาจากสถาบันฯแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน วิชาเลือก ของหลักสูตรนี้ได้

ค่าลงทะเบียนเรียน (ราคาไม่รวม VAT)

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร
  • บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
  • บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
 • วิชาเลือก NL604-NL608 วิชาละ
  • บริษัทผู้ถือหุ้น 9,200 บาท
  • บุคคลทั่วไป 11,200 บาท
 • วิชา NL909
  • บริษัทผู้ถือหุ้น 2,200 บาท
  • บุคคลทั่วไป 2,200 บาท
 • ค่าเรียนทั้งหลักสูตร
  • บริษัทผู้ถือหุ้น 22,600 บาท
  • บุคคลทั่วไป 27,100 บาท

ดาวน์โหลด


การติดต่อและสอบถามข้อมูล

ฝ่ายประกันวินาศภัย : คุณวิชุดา อบโอ

โทรศัพท์ 02-671-7440-1, 02-249-8584-9 ต่อ 525

โทรสาร 02-671-7437,02-671-7443

E-mail : [email protected]