fbpx

(NL RPL) หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัยแบบพิเศษ

รายละเอียดหลักสูตร

สถาบันประกันภัยไทย เปิดโอกาสให้บุคลากรของธุรกิจประกันภัย อาทิ ตัวแทน นายหน้า ผู้สำรวจ ผู้ประเมิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับการรับรองจากกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานประกันภัย สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร“วิชาชีพการประกันวินาศภัย” เพื่อขอรับ “ประกาศนียบัตร” (Diploma in Non-life Insurance)

นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาบังคับรวม 3 วิชา ดังกล่าวฯ จะต้องส่งใบสมัคร พร้อมการรับรองคุณวุฒิจากกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานประกันภัย ตามระเบียบของสถาบันฯ และเมื่อได้รับการพิจารณาจากสถาบันฯแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน วิชาเลือก ของหลักสูตรนี้ได้

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 2,000 บาท
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 2,500 บาท

วิชาเลือก NL604-NL608

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 9,200 บาท/วิชา
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 11,200 บาท/วิชา

วิชาจรรยาบรรณ

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 2,200 บาท/วิชา
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 2,200 บาท/วิชา

ค่าเรียนโดยประมาณ

จนจบระดับประกาศนียบัตร (เรียน 3 วิชารวมวิชาจรรยาบรรณฯ)

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 22,600 บาท
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 27,100 บาท

วันและเวลาเรียน

 • วันเสาร์ : แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
  9.00-12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
 • วันอังคาร : 17.30 – 20.30 น.
กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE