โครงสร้างของหลักสูตร

เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการทำงานของผู้เรียน    สถาบันประกันภัยไทย จึงได้ปรับโครงสร้างของหลักสูตรและกระบวนวิชาให้เป็นหลักสูตรการเรียนแบบเร่งรัด  ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  และเรียนจบหลักสูตรระดับวุฒิบัตร ภายในระยะเวลา ประมาณ 5 เดือน
โดยมีรายละเอียดวิชาที่เรียน ดังนี้

หลักสูตรวิชาชีพสินไหมการประกันวินาศภัย

ระดับวุฒิบัตร 6 วิชา

  • NLA 601 หลักการประกันภัยเบื้องต้น (Principle of Insurance)
  • NLA 602 กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย (Law and Non-life Insurance)
  • NLA 701 การบริหารและการจัดการด้านสินไหมทดแทนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Claim Handling & Claim  Management and Essential Law)
  • NLA 702 การจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Lines Loss Adjusting)
  • NLA 703 การจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Property Loss Adjusting)
  • NLA 704 การจัดการสินไหมทดแทนการประภัยรถยนต์ (Motor Loss Adjusting)
  • NLA 777 จรรยาบรรณสำหรับผู้ดำเนินการจัดการสินไหมทดแทน (Insurance Ethics)

ดาวน์โหลด


การติดต่อและสอบถามข้อมูล

ฝ่ายประกันวินาศภัย : คุณวิชุดา อบโอ

โทรศัพท์ 02-671-7440-1, 02-249-8584-9 ต่อ 525

โทรสาร 02-671-7437,02-671-7443

E-mail : [email protected]