รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาต 1 ปี (LA 0)
  • หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (LA 1)
  • หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (LA 2)
  • หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (LA 3)