ANZIIF THAI หลักสูตรการประกันวินาศภัย {เรียนภาษาไทย}

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมทุกท่าน

ตารางการอบรมหลักสูตร ANZIIF อยู่ในระหว่างพิจารณาการเลื่อนการอบรม หากมีความคืบหน้าใดๆ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

"หลักสูตรการเรียนประกันวินาศภัยที่ได้มาตรฐานระดับโลกรับรองโดยรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์"

หลักสูตร ANZIIF-Thai มีรายวิชาที่เปิดอบรมดังนี้

ประกาศนียบัตรขั้นต้น (Certificate Level)

 1. Serving the Insurance Customer (GI 401)
 2. General Insurance Products (GI 403)
 3. Introduction to General Insurance Underwriting (GI 404)
 4. General Insurance Claims Handling (GI 405)
 5. General Insurance Law and Regulation (GI 409)

ประกาศนียบัตรขั้นปลาย (Diploma Level)

 1. Personal Lines Claim Management (GI 503)
 2. Personal Lines Underwriting Management (GI 504)
 3. Commercial Lines Claim Management (GI 505)
 4. Commercial Lines Underwriting Management (GI 506)
 5. Risk Management (GI 512)
 •  
 •  

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม