สถาบันประกันภัยไทย

ตารางอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2563

รหัส หลักสูตรวันที่อบรม
พ.ย.ธ.ค.
NB1
ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
9
20
NB2ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 218
16
NB3ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 325
17

1,800+ 126 (vat 7%) = 1,926 บาท
สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% (ในราคายังไม่รวม VAT = 1,800 บาท) = หักได้ 54 บาท
*หมายเหตุ : 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63 สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 1.5% (27 บาท) ยอดโอน 1,899 บาท
เวลา และ สถานที่อบรม : เวลา 8.30 – 19.30 น. (หลักสูตรขอต่อนายหน้าประกันวินาศภัย) อบรม 10 ชั่วโมง
ณ.ห้องอบรมสถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น10 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110