สถาบันประกันภัยไทย

ตารางอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับอายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2563

รหัส หลักสูตรวันที่อบรม
พ.ย.ธ.ค.
NB0ขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  21 – 22
12 – 13 (รุ่น 3)

1,500+ 105 (vat 7%) = 1,605 บาท
สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% (ในราคายังไม่รวม VAT = 1,500 บาท) = หักได้ 45 บาท

เวลา และ สถานที่อบรม : เวลา 9.00 – 16.00 น. (หลักสูตรขอรับนายหน้าประกันวินาศภัย) อบรม 12 ชั่วโมง
สถานที่อบรม ตรวจสอบอีกครั้งในอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ