สถาบันประกันภัยไทย

ตารางอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับอายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ปี 2563

รหัส หลักสูตรวันที่อบรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
LB0ขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 
17 – 18
29 – 30

1,500+ 105 (vat 7%) = 1,605 บาท
สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% (ในราคายังไม่รวม VAT = 1,500 บาท) = หักได้ 45 บาท

เวลา และ สถานที่อบรม : เวลา 9.00 – 16.00 น. (หลักสูตรขอรับนายหน้าประกันชีวิต) อบรม 12 ชั่วโมง
สถานที่อบรม สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ชั้น 10 อาคารมโนรม กรุงเทพฯ (พระราม4)