เตรียมสอบตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

  1. บุคคลที่ต้องการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต
  2. พนักงานธนาคาร บริษัทลิสซิ่ง หรือเจ้าหน้าที่บริษัทนายหน้าประกันชีวิต ทึ่มีหน้าที่ขายประกันภัย
  3. ผู้ที่สนใจทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการขายประกันชีวิต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ
  2. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันชีวิต

รูปแบบการอบรม

  1. มุ่งเน้นไปที่การทำข้อสอบประกอบกับคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับทฤษฎีประกันภัยในการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
  2. แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ
  3. การทดลองฝึกทำข้อสอบจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม