หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 1
Insurance Laws


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 3,700 บาท
บุคคลธรรมดา 4,200 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 2
What Insurance Buyers need to know


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร อาจารย์นิธพร ไตรทิพเทวินทร์

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ