หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มีนาคม 2563

วันที่ 18-19 มีนาคม 2563

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มีนาคม 2563 1
กระบวนการ การพิจารณารับประกันภัย
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล/กลุ่ม


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์งามตา เขมะจิโต

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 25-26 มีนาคม 2563

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มีนาคม 2563 2
การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร อาจารย์ทศัน์ชัย บัณฑิตกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ