หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤศจิกายน 2562 1
IAR INSURANCE


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร อาจารย์อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤศจิกายน 2562 2
Business Interruption Insurance


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร เสงี่ยม แดงประเสริฐ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน พฤศจิกายน 2562 3
Basic of Reinsurance

หลักสูตรการประกันภัยต่อขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่ 2/2562


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร –

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ